પડકારને અવસરમાં રૂપાંતરિત કેવી રીતે કરી શકાય તેનો બોધપાઠ પોખરણ અણુ પરીક્ષણમાંથી મળે છે

જીટીયુ અને વિજ્ઞાન ભારતીના સંયુક્ત ઉપક્રમે રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસની ઉજવણી અમદાવાદઃ પડકાર અને સમસ્યાઓનું અવસરમાં રૂપાંતરિત કેવી રીતે કરી શકાય તેનો બોધપાઠ આપણને પોખરણ અણુ પરીક્ષણમાંથી મળે છે. પોખરણ અણુપરીક્ષણ…