ઈસરો ચંદ્રયાન – 2 પ્રોજેક્ટ વર્ષ 2018માં હાથ ધરશે

સમાજ પ્રત્યે જવાબદાર બનો, દેશભક્ત બનો, પ્રામાણિક બનો, શિસ્તબદ્ધ બનોઃ જીટીયુના વિદ્યાર્થીઓને માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રીની ટીપ્સ વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણ મેળવ્યું, હવે ભાવનાકીય ક્ષમતા વધારોઃ રાજ્યપાલશ્રી અમદાવાદઃ ગુજરાત ટેક્નોલોજીકલ…… Read more “ઈસરો ચંદ્રયાન – 2 પ્રોજેક્ટ વર્ષ 2018માં હાથ ધરશે”