ઓપન હાઉસ ૨૦૧૭ @ વિશ્વકર્મા સરકારી ઇજનેરી કોલેજ

વિશ્વકર્મા સરકારી ઇજનેરી કોલેજ દ્વારા યોજવામાં આવ્યું રાજ્ય નું સૈાથી નવીન ઓપન-હાઉસ. (ઓપન હાઉસ ૨૦૧૭ - ઇનોવેશન મીટ ટેકનોલોજી ) આજનાં આ યુગમાં માનવીની જીવનશૈલી ને સરળ બનાવવા ટેકનોલોજી અને…