રાજકોટની એવીપીટી અને સુરતની સરકારી ઈજનેરી કૉલેજમાં જીટીયુ પ્રાદેશિક સ્ટાર્ટ અપ સેન્ટરોનું ઉદઘાટન

સ્ટાર્ટ અપને પ્રોત્સાહન આપવા રાજકોટ અને સુરતમાં જીટીયુ પ્રાદેશિક કેન્દ્રોનો પ્રારંભ      સુરત / રાજકોટઃ ગુજરાત ટેક્નોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (જીટીયુ) તરફથી ઈનોવેશન અને સ્ટાર્ટ અપને પ્રોત્સાહન આપવા અમદાવાદ બાદ હવે સુરત, રાજકોટમાં જીટીયુ ઈનોવેશન અને સ્ટાર્ટ…

અમેરિકાના એજ્યુકેશન અને કલ્ચરલ એક્ષચેન્જ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ભારતની એકમાત્ર જીટીયુની પસંદગી

અમેરિકાના ફુલબ્રાઇટ એજ્યુકેશન અને કલ્ચરલ એક્ષચેન્જ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ભારતની એકમાત્ર યુનિવર્સીટીમાં જીટીયુની પસંદગી કરવામાં આવેલ છે. આ ફુલબ્રાઇટ પોગ્રામ અંતર્ગત ઈલિનોઈસ સ્ટેટ યુનિવર્સિટીનાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેકનોલોજીના પ્રોફેસર(ડો.) અનુ ગોખલેને જીટીયુ…